สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สรุปคำชี้แจงการปฏิบัติงานของ หน.คสช. เมื่อ 25 ก.ค. 57 (ครั้งที่ 9)

สรุปคำชี้แจงการปฏิบัติงานของ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๒๐.๒๐ น. ( ครั้งที่ ๙ )

-------------------------------------------------

                   ๑. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งทำให้การแก้ปัญหาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สามารถเดินไปตาม Road map ระยะที่ ๒ ได้ตามกำหนด

                   ๒. ความคืบหน้าการดำเนินงานของ คสช. ด้านเศรษฐกิจ

                       ๒.๑ การฟื้นฟูความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ

                       ๒.๒ เรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC

                       ๒.๓ เรื่องการแก้ไขปัญหาสินค้าทางการเกษตรตามแนวชายแดน

                       ๒.๔ เรื่องของการส่งเสริมการลงทุน

                       ๒.๕ เรื่องสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรและแนวทางการกำกับดูแล กลุ่มสินค้าเกษตร

ที่มีราคาเพิ่มขึ้น

                       ๒.๖ เรื่องปัญหาราคายางตกต่ำ คสช. ได้ให้ส่วนราชการเกี่ยวข้องไปพิจารณาหาแนวทาง ทั้งมาตรการทั้งระยะสั้น ระยะยาว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุด ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ

                   ๓. ด้านความมั่นคง การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยได้มีการจัดแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มอบหมายให้รองผู้บัญชาการกองทัพบกเป็นประธานฯ เพื่อบูรณาการงาน แผนงาน โครงการของ หน่วยงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยแท้ จริง

                       ๓.๑ เรื่องสิทธิมนุษยชน คสช. ไม่ได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงแต่ประการใด      ไม่มีนโยบายให้เกิดกรณี การทำร้าย ทารุณอย่างรุนแรงต่อศักดิ์ศรีมนุษย์

                       ๓.๒ เรื่องโรฮิงญา เนื่องจากมีขบวนการนำพาโรฮิงญาเข้ามาในประเทศอย่างผิดกฎหมาย จำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมอย่างรัดกุมและชัดเจน

                       ๓.๓ การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ได้มอบให้ฝ่ายความมั่นคง ไปหามาตรการแก้ไข  โดยเร่งด่วนแล้ว ปัจจุบันปัญหาหลัก ๆ ได้รับการคลี่คลายลงแล้ว แรงงานต่างด้าวได้มาขึ้นทะเบียนแรงงาน จำนวน ๕๓,๒๖๐ คน ได้เปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว one stop service เพิ่มเติมจนครบทั้ง ๒๒ จังหวัดติดชายทะเลแล้ว

                    ๔. ประเด็นสำคัญ ๆ ที่สังคมให้ความสำคัญ ในขณะนี้

                       ๔.๑ การเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย สถานการณ์ประชาธิปไตยไทยที่ผ่านมา มีปัญหามาโดยตลอดในทุกมิติ ต่างฝ่ายต่างกล่าวอ้างว่า ทำเพื่อประชาธิปไตยมาโดยตลอด คสช. ต้องการที่จะยุติและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ยั่งยืน

                       ๔.๒ การเรียกร้องผลประโยชน์ ในการแต่งตั้งบอร์ด สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รัฐบาล ยืนยันว่า คสช. ไม่มีทั้งสิ้น และกำลังหาวิธีการดำเนินการตามกฎหมาย

                       ๔.๓ การเรียกร้อง บัตรสนเท่ห์ เพื่อโจมตี คสช. กองทัพบก ว่าเป็นการเรียกร้อง ใส่ความ ที่ไม่เป็นธรรม การจัดหา จัดซื้ออาวุธ สอดคล้องกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่

                       ๔.๔ กรณีการเรียกรับผลประโยชน์ ในโครงการที่ คสช. ได้อนุมัติไปของทุกกระทรวง     ได้มีการอ้างว่า สามารถเคลียร์กับ คสช. เคลียร์กับหัวหน้า คสช. ได้ มีการแบ่งการเรียกรับผลประโยชน์ให้กับ คสช. อีกด้วย ขอให้แจ้ง คสช. ทราบโดยทันที คสช. จะดำเนินการโดยด่วน

                       ๔.๕ การแก้ไขปัญหาทุจริต คอรัปชั่น เป็นนโยบายของ คสช. ส่วนราชการต่าง ๆ          ได้วางรากฐานการตรวจสอบ การป้องกัน การทุจริตคอรัปชั่น และการปลูกฝัง ส่งเสริม การเป็นข้าราชการที่ดีในทุกระดับ 

                       ๔.๖ การกระจายอำนาจการบริหารราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ที่มีอยู่แล้วเดิม คสช. ให้ความสำคัญกับข้าราชการทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด แต่ก็จำเป็นต้องมีการยึดโยงกับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคไว้ด้วยเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจไว้

                       ๔.๗ เรื่องการตรวจโกดังข้าว คสช. ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับ           การดำเนินคดี ในกรณีตรวจพบความไม่โปร่งใส เพื่อจะนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและกระบวนการยุติธรรมต่อไป ปัจจุบันได้เข้าตรวจสอบปริมาณข้าวแล้ว จำนวนโกดังทั้งสิ้น ๘๓๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๗๘       จากจำนวนคลัง หรือโกดัง ทั้งหมด ๑,๗๘๗ แห่ง เบื้องต้นพบว่า มีสภาพปกติ ๖๘๕ แห่ง สภาพผิดปกติ     ๑๒๖ แห่ง เช่น เสื่อมสภาพ ชนิด ที่มาไม่ตรงตามบัญชี มีข้าวชนิดอื่นปลอมปน มีมอด ไร สิ่งเจือปน ในข้าวค่อนข้างมาก

                       ๔.๘ การระบายข้าว คสช. ได้ให้ความเห็นชอบ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว โดยกำหนดเป้าหมายระบายข้าวในสต็อกจำนวน ๑๘ ล้านตัน ให้ได้ภายในระยะเวลา ๓ ปี โดยคำนึงถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ การค้าข้าวภายในและต่างประเทศ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและคำนึงถึงผลกระทบต่อเกษตรกร รวมทั้งผลประโยชน์ของรัฐ 

                       ๔.๙ เรื่องสื่อ ขอให้ผู้รับผิดชอบแต่ละสมาคม ได้ดูแลกัน อย่าให้มีการล่วงละเมิดโดยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ ไม่เป็นจริง หรือการให้ข่าวโดยไม่มีหลักฐาน คสช. ไม่ได้มุ่งหวังที่จะใช้อำนาจเข้าไปควบคุมสื่อ    แต่ประการใด 

                       ๔.๑๐ เรื่องการมีรัฐธรรมนูญชั่วคราว คสช. พยายามที่จะแก้ไขปัญหาทุกอย่างด้วยความรวดเร็ว ใช้อำนาจในทางสร้างสรรค์ความสงบสุขให้กับประชาชนและชาติบ้านเมือง สำหรับตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับนี้ ไม่ว่า คสช. จะมีอำนาจมากเท่าใด หากผู้ใช้อำนาจนั้น ใช้ในการกระทำสิ่งดี ๆ เกิดประโยชน์  กับคนไทย กับประเทศไทย มีธรรมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่  ถ้าหากว่าเข้ามาแล้วไม่ดี ไม่ทำประโยชน์ไม่โปร่งใสสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา  ฉะนั้น ขอความไว้วางใจกับการใช้อำนาจของ คสช.

                       ๔.๑๑ เรื่องการบริหารราชการแผ่นดินในระยะที่ ๒ เมื่อมีนายกรัฐมนตรี  คณะรัฐมนตรี (ครม.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เราก็คงปฏิบัติงานในกรอบอำนาจเต็ม คือ การใช้อำนาจบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ ผ่าน ครม. สภานิติบัญญัติกระบวนการยุติธรรม  โดยมีการปฏิรูปในเรื่องที่สำคัญควบคู่ไปด้วย การมีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อจะทำให้การปฏิรูป    สามารถดำเนินการได้อย่างแท้จริง ประกาศไว้ใน Road Map  เราพยายามทำให้ตามนั้น

                       ๔.๑๒ เรื่องต่างประเทศ สรุปแล้วว่าจะเห็นได้ว่า หลายประเทศส่วนใหญ่ ได้มีความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจกับไทย อย่างต่อเนื่อง  

view