สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สรุปคำชี้แจงการปฏิบัติงานของ หน.คสข. เมื่อ 18 ก.ค. 57 (ครั้งที่ 8)

 

สรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

 เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๘)

                   ๑. เรื่องสถานการณ์ต่างประเทศ อยากให้มิตรประเทศทั้งหลาย ได้ร่วมกับเราในการปฏิรูปประเทศในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นหนทางนำไปสู่อนาคต เพื่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนตลอดไป

                   ๒. เรื่องของการเจรจาเพื่อสร้างความปรองดอง และการเลือกตั้งในห้วงที่ผ่านมานั้น       ไม่สามารถกระทำได้ ต่างฝ่ายต่างไม่ยินยอมลดข้อเรียกร้องซึ่งกันและกัน โดยเชื่อว่าฝ่ายตัวเองถูกหรือ         อีกฝ่ายหนึ่งผิด ทั้งภาคธุรกิจ นักวิชาการและบุคคลที่เกี่ยวข้องมากมาย  พยายามที่จะหาทางออกโดยการประนีประนอมมาอย่างต่อเนื่อง ใช้วิธีการอันสันติวิธี แต่ก็ติดขัด ถูกล็อคด้วยข้อกฎหมายต่าง ๆ ทำให้อาจจะเกิดการจลาจลและสงครามการเมืองมีแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นได้

                   ๓. การปฏิรูป ในระยะต่อไป เราจะเน้นเรื่องการปฏิรูปการเมือง การต่อต้านคอร์รัปชั่น ระบบธรรมาภิบาลมีความโปร่งใสที่ชัดเจน มีกฎหมายที่ศักดิ์สิทธิ์ มีการถ่วงดุลและคานอำนาจของรัฐบาล         อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

                   . เรื่องการสื่อสารและระบบโทรคมนาคมของไทย เท่าที่ทราบในขณะนี้ยังไม่มีความมั่นคงทันสมัยที่เพียงพอ จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน การบริหารกิจการขององค์กรของรัฐ ให้สามารถรองรับการใช้คลื่นความถี่ โดยมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อมุ่งไปสู่การบริการกับประชาชนอย่างแท้จริง ขณะนี้อยู่ในขั้น   กำลังศึกษาหาวิธีการที่ดีที่สุดในระยะต่อไป ในเรื่องของการปรับปรุงภาษีทั้งระบบ กำลังอยู่ในขั้นการศึกษา และหาวิธีการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ที่เสียภาษี ทั้งนิติบุคคล ผู้ประกอบการ

                   ๕. เรื่องพลังงาน ทั้งน้ำมัน แก๊ส ไฟฟ้า พลังงานทดแทน และอื่น ๆ อยู่ในขั้นของการศึกษา เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานโดยเร็วที่สุด

                   ๖. เรื่องรัฐวิสาหกิจ มีรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง ซึ่งยังไม่สามารถดูแลตนเองได้ และให้การบริการประชาชนได้อย่างไม่เต็มรูปแบบ ไม่ทั่วถึง เช่น รถไฟ โทรคมนาคม การขนส่งทางบก ทางอากาศ ทางน้ำ ขณะนี้อยู่ในขั้นการดำเนินการ ทั้งในเรื่องของการศึกษาข้อมูล เพื่อฟื้นฟูกิจการเหล่านั้น

                   ๗. เรื่องเศรษฐกิจ ธุรกิจ การนำเข้า ส่งออก เราต้องปรับตัวเราเองให้สอดคล้องกับกฎกติกา   ต่าง ๆ เหล่านั้นด้วยความรวดเร็ว โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังด้วยการแข่งขันอย่างเสรี     เป็นธรรม มีคุณภาพมากกว่าปริมาณราคาสินค้า

                    ๘. การปฏิรูปของประเทศไทย ในขั้นที่ ๒ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน       ทั้งภาคการเมือง ข้าราชการ เอกชน ประชาสังคม ประชาชนทุกหมู่เหล่า และทุกสาขาอาชีพนำไปสู่การปฏิบัติ        ในระยะที่ ๓

                   ๙. เรื่องการปฏิรูปการบริหารจัดการน้ำ และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง อย่างยั่งยืน การจัดสร้างรถไฟทางคู่

                   ๑๐. เรื่องของการจัดระเบียบสังคมไทย ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและจังหวัดต่าง ๆ ทั้งด้วยการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง รถตู้ การค้าขาย ชายหาด และอื่น ๆ โดยจะพยายามให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดกับประชาชน

                   ๑๑. การดูแลในรูปแบบของรัฐสวัสดิการ เช่น การรักษาพยาบาล ๓๐ บาท ยังคงดำเนินการอยู่ในแผนการดำเนินการปี ๒๕๕๘ ยังมีอยู่และจะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น ทั้งปริมาณและคุณภาพในการรักษาพยาบาล ฉะนั้นใครจะพูดอะไรก็ตามอย่าไปรับฟัง ให้มากนัก เพราะจะทำให้เกิดความสับสนในเวลานี้ เนื่องจากยังไม่ได้ประกาศอะไรเลย ที่มีการเปลี่ยนแปลง เราจะพยายามหาหนทางในเรื่องรัฐสวัสดิการที่ดีที่สุดต่อไป

                   ๑๒. การใช้จ่ายงบประมาณในเรื่องประชานิยม โดยไม่จำเป็น วันนี้เรามีการทบทวนทั้งหมด

                   ๑๓. การบริหารราชการ ส่วนกลาง ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันมีการกระจายอำนาจไปอยู่แล้ว ยังมีปัญหาในเรื่องของความเป็นเอกภาพ บูรณาการ การบริหารจัดการที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาและทั่วถึง คงต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะส่วนท้องถิ่น (อบต. อบจ. เทศบาล ฯลฯ) หรือหน่วยงานนั้น ๆ ให้ช่วยกันปรับตัว เสียสละ พัฒนาตนเองให้เกิดความเชื่อถือ ยอมรับจากประชาชน

                   ๑๔. ด้านสังคมจิตวิทยา จะเห็นว่าปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด สุรา สังคมเสื่อมโทรม ด้วยอบายมุขการพนัน การแตกความสามัคคี เห็นแก่ตัว ไม่เสียสละ ไม่นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม การศึกษา ยังคงเป็นปัญหาสำคัญสำหรับคนไทย มีปัญหามาจากสังคมที่ครอบครัวขาดความอบอุ่น พ่อแม่ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ที่ไม่มีคุณภาพได้เข้ามาสอดแทรกในชีวิตของคนไทย เยาวชนไทย ให้ลุ่มหลง มัวเมาสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น จนทำให้เกิดปัญหาในทุกมิติ

ผลการปฏิบัติงานในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

                   ด้านความมั่นคง

                   ๑๕. การรักษาความสงบเรียบร้อย ได้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินให้กับประชาชน  ซึ่งเป็นภารกิจที่ คสช. ให้ความสำคัญและจะดำเนินการ  อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สังคมสงบสุข เอื้อต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ

                   ๑๖. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม จากการประชุม คสช .วันอังคารที่ผ่านมา ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ไปจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ในลักษณะ one stop service เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆ เรื่อง ให้รวมเป็นศูนย์เดียวเพื่อจะลดปัญหา            ที่ประชาชนจะต้องไปติดต่อเรื่องเดียวกัน จากหลาย ๆ หน่วยงาน โดยใช้ศูนย์ดำรงธรรมที่มีการจัดตั้งอยู่แล้ว   ในทุกจังหวัด

                   ๑๗. เรื่องข้าว

                   -  การตรวจสอบข้าวตามโกดังสินค้า และการตรวจสอบข้อเท็จจริงของบริษัทต่าง ๆ           ที่เกี่ยวข้องทั้งการระบายข้าวในประเทศและต่างประเทศ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง และได้พบว่ามีความไม่ชอบมาพากลอยู่หลายเรื่องด้วยกัน ตั้งแต่จำนวนข้าวไม่ครบในบางโกดัง  คุณภาพข้าวเสียหายจากการเก็บรักษา การขายข้าวและรับซื้อข้าวจากบริษัทที่ไม่มีมาตรฐาน หรือไม่มีความโปร่งใส Surveyor ไม่ได้มาตรฐาน       หรืออื่น ๆ เหล่านี้ คสช. กำลังนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นแพ่ง หรืออาญา ซึ่งแล้วแต่ ป.ป.ช.   เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

                   -  ความคืบหน้าการตรวจสอบคลังสินค้าโกดังข้าว จากการตรวจสอบด้วยตาเปล่าพบ     สภาพข้าวปกติ ๒๖๒ แห่ง และข้าวผิดปกติ ๖๕ แห่ง จาก ๕ สาเหตุหลัก ได้แก่ ข้าวเสื่อม ๒๐ แห่ง ข้าวเป็น       สีเหลืองขุ่น ๑๗ ข้าวไม่ตรงตามบัญชี ๖ แห่ง ข้าวปลอมปนอีก ๑๐ แห่งมีมอดไรสิ่งเจือปน ๑๒ แห่ง ก็ยังมี    เป็นจำนวนมาก ที่ต้องตรวจสอบในระยะต่อไป

                   ๑๘. การดำเนินการในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่เป็น   คดีความนั้นให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม 

                   ๑๙. การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ สัตว์ป่า เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง ปัจจุบันได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการดูแลรักษาป่า ป้องกันการบุกรุกเพิ่มเติม ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม ป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การล่าสัตว์ป่า การลักลอบค้าซากสัตว์ป่า งาช้าง และกำหนดมาตรการต่าง ๆ ที่จำเป็น ซึ่งที่ผ่านมา กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการในการตรวจสอบพื้นที่ป่าที่มีการบุกรุก         ของนายทุน เพื่อนำผืนป่า พื้นที่ที่ถูกบุกรุกกลับมาเป็นของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ โดยได้กำชับให้ดำเนินการโดยคำนึงถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาจ มีการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่มาเป็นเวลานานก่อนจะมีการประกาศเขตพื้นที่ป่า จะต้องมีวิธีการในการแก้ปัญหา และจะต้องพิจารณาดำเนินการ           อย่างรอบคอบไม่ให้กระทบต่อประชาชนผู้ยากจน

                   ๒๐. เรื่องการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะได้มีคำสั่งให้ชะลอการจัดการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกไป ก่อน จนกว่าจะมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ในระหว่างนี้หากมีสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครบวาระ จะใช้กระบวนการสรรหาสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทดแทนไปพลางก่อน เพื่อให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนสมาชิกเพียงพอที่สามารถปฏิบัติ งานได้ โดยบุคคลที่จะได้รับการสรรหาจะต้องมีความเกี่ยวข้องในทางการเมืองน้อยที่สุด จะต้องมีความจำเป็นที่ต้องคัดเลือกบางส่วนมากจากข้าราชการ

                   ๒๑. เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา มหาราชินี ที่จะมาถึง      ในเดือนสิงหาคมนี้ เป็นโอกาสที่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทั้งนี้ คสช. ได้จัดเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ      หลายกิจกรรม ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าและท้องนามหลวง  

โดยในวันที่ ๑๒ สิงหาคม จะมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร บริเวณท้องสนามหลวง และในพื้นที่ของทุกจังหวัด มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก ขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้ร่วมกันแสดง   ความจงรักภักดีในโอกาสมหามงคลนี้

                   ๒๒. เรื่องศาสนา นั้นทุกคนต้องช่วยกัน เราจะใช้กลไกทุกกลไกได้ช่วยกันเร่งรัดตรวจสอบขจัดมารศาสนาออกไป และส่งเสริมพระพุทธศาสนา และทุกศาสนา ให้เป็นที่เคารพนับถือของประชาชน     คนไทยทั้งประเทศตลอดไป ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาอย่างแท้จริง

 

 

 

 

                  

 

 

view