สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สรุปคำชี้แจงการปฏิบัติงานของ หน.คสข. เมื่อ 4 มิ.ย. 57 (ครั้งที่ 6)

สรุปคำชี้แจงการปฏิบัติงานของ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๒๐.๓๐ น. (ครั้งที่ ๖)

-------------------------------------------- 

                   ๑. เรื่องสื่อ (คสช.) ไม่อยากให้เกิดความขัดแย้ง และไม่เข้าใจกันอีกต่อไป วันนี้บ้านเมือง    อยู่ในห้วงเวลาไม่ปกติ มีความจำเป็นต้องขอร้องให้ลดการนำเสนอข่าวที่จะเพิ่ม หรือขยายความขัดแย้ง     รวมทั้งข่าวที่ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริง วิทยุชุมชนพยายามที่จะให้มีการออกอากาศให้ได้โดยเร็ว

                   ๒. เรื่องของเศรษฐกิจแนวทางที่เรามีอยู่ในปัจจุบันคือกระตุ้นเศรษฐกิจของคนรายได้น้อย    ให้ธนาคารต่าง ๆ ได้พิจารณาทำโครงการต่าง ๆ ที่จะให้กลุ่มประชาชนได้กู้ยืมเงินไปลงทุนให้มากขึ้น

                   ๓. เรื่องการปฏิรูปในระยะที่ ๑ และ ๒ วันนี้เป็นขั้นการเตรียมการ โดย คสช. ในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้ ทุกฝ่าย ทุกกลุ่ม ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ความรู้ ถกแถลงกันและยังไม่มีข้อสรุปใด ๆ ระยะที่ ๒ เมื่อมีรัฐบาลแล้วมีการจัดตั้งสภาปฏิรูป วิธีการคือการรับสมัครบุคคลทุกกลุ่มทุกฝ่าย ทั้งกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสีย การเมือง คู่ขัดแย้ง นักวิชาการ การศึกษา พลังงาน เศรษฐกิจ สังคม สมาคมต่าง ๆ ตลอดจนผู้แทนแต่ละจังหวัด ซึ่งจะต้องมีครบทุกกลุ่ม เราจะได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราว

                   ๔. เรื่องระบบราชการ

                       ๔.๑ ระบบการบริหาร ราชการ ระหว่าง ฝ่ายการเมือง กับ ข้าราชการ จำเป็นต้องมีการปรับปรุง ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง บุคลากร คุณภาพ ความซื่อสัตย์ รวมไปถึงรูปแบบการปฏิบัติงาน หน้าที่  พันธกิจ ความริเริ่ม การมุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์ การประเมินคุณภาพ ฯลฯ

                       ๔.๒ การปรับย้ายข้าราชการ ในปัจจุบัน ระดับ ๑๐ – ๑๑ จำเป็นต้องใช้อำนาจ คสช. เนื่องจากปัจจุบันไม่มี ครม. ทั้งนี้เป็นการปรับย้ายเพื่อความเหมาะสม ฉะนั้นเรื่องการปรับย้ายในระดับที่ต่ำกว่า จะเป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวง และหัวหน้าหน่วยงานเป็นการภายในที่ต้องรับผิดชอบ

                       ๔.๓ คสช. ไม่ได้มุ่งหวังจะสืบทอดอำนาจ หรือเปลี่ยนกลุ่มผลประโยชน์แต่ประการใด คสช. พยายามแก้ไขเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน การทุจริต คอร์รัปชั่น

                       ๔.๔ การปฏิบัติงานของทุก หน่วยงานจะต้องมีความสัมพันธ์ทางการบังคับบัญชา ซึ่ง   การปกครองหรือบังคับบัญชาคนนั้นจะเกี่ยวข้องกัน ๓ ส่วนคือ ผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผลสัมฤทธิ์จะไปตกอยู่ที่ประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์ องค์กรที่ดีจะต้องมี “ความริเริ่ม รวดเร็ว รอบคอบ     มีคุณธรรม และจริยธรรม ทั้งบุคลากร และองค์กรทุกองค์กร ”

                       ๔.๕ คสช. จะพยายามสร้างระบบ สร้างข้าราชการ สร้างคนให้แข็งแรง เป็นข้าราชการที่ดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ได้ หรือเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

                   ๕. เรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานของไทยยังมีความซับซ้อนมากพอสมควร ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการหารือ และการหามาตรการหรือข้อตกลงที่จะต้องดำเนินการต่อไป

                   ๖. การแก้ปัญหา ทุจริต คอร์รัปชั่น กระบวนการตรวจสอบเรื่องการทุจริต คอร์รัปชั่น       โดย คสช. ได้ดำเนินการไปได้ประมาณ ๑ เดือนแล้ว  หากพบว่ามีแผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานใดมีความผิดปรกติ หรือมีมูลก็จะรีบนำเข้าสู่กระบวนการต่อไปโดยทันที 

                   ๗. เรื่องโครงการรับจำนำ ข้าวที่ผ่านมา ได้เริ่มมีการตรวจสอบมาบ้างแล้ว มีบางส่วนที่พบว่า มีข้าวหายไป ๘ ถึง  ๙ หมื่นกระสอบ มูลค่า ประมาณ ๖๐ – ๗๐ ล้าน โดยชุดตรวจสอบที่ คสช. ได้จัดตั้งไว้ประมาณ ๑๐๐ กว่าชุด จะเข้าตรวจสอบทุกพื้นที่ทั่วประเทศ  

                   ๘. ความคืบหน้าเรื่อง อาวุธสงคราม เจ้าหน้าที่ตำรวจ/ทหาร ยังคงปฏิบัติงานต่อเนื่อง  มีการจับกุมได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน จากการสอบสวนพบว่า มีความเชื่อมโยง มีบุคคลที่เกี่ยวข้องมากมายจากอดีตถึงปัจจุบัน

                   ๙. ปัจจุบันในส่วนของ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น คสช. ได้ผ่อนผันให้สถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บางแห่งออกอากาศ เป็นการชั่วคราว เพื่ออธิบายวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องของชาวไทยมุสลิมและเผยแพร่ข่าวสารในเทศกาล ถือศีลอดนี้ การแก้ไขปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ปัจจุบัน คสช. ได้ปรับโครงสร้างการทำงาน ขอเรียนให้ทราบอีกครั้ง เพื่อต้องการให้เกิดเอกภาพและมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีอยู่ ๓ ระดับด้วยกัน ดังนี้

                       ๙.๑ ระดับนโยบาย : หัวหน้า คสช. ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน  เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด  มีสำนักงาน สภาความมั่นคงแห่งชาติ

                       ๙.๒ ระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ : ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน 

                       ๙.๓ ระดับ ๓ ปฏิบัติการในพื้นที่ : กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบขับในการนำนโยบายต่าง ๆ นั้น ไปสู่การปฏิบัติ

                   ๑๐. ขอสรุปงานสำคัญที่ คสช.กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน คงเป็นการอนุมัติแผนงานโครงการ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณปี ๕๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประเทศชาติ ประชาชน ได้รับประโยชน์ แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นลำดับแรก

                   ๑๑. งานต่อไปคือการเตรียม การเข้าสู่ระยะที่ ๒ เมื่อมีรัฐบาล ได้แก่ การปฏิรูปด้านต่าง ๆ

พลังงาน การศึกษา ระบบราชการ กฎหมาย การแก้ปัญหาทุจริต คอร์รัปชั่น โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ ฯลฯ

                   ๑๒. สำหรับเรื่องการแก้ไขปัญหาการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา นี้เป็นเพียงการขอความร่วมมือจาก ผู้ประกอบการเดิม จะต้องหาวิธีหรือมาตรการว่า ทำอย่างไรให้ประชาชนหรือพี่น้องที่ทำมาหากินด้วยการขายลอตเตอรี่จะไม่เดือด ร้อน

                   ๑๓. เรื่องแรงงานต่างด้าว จะดูแลแรงงานต่างด้าวให้ดีที่สุด แต่ต้องขอจดทะเบียนให้ถูกต้องกฎหมายทุกคน ปัจจุบันเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ที่จังหวัดสมุทรสาคร ได้ลดขั้นตอนการดำเนินการ ค่าใช้จ่ายลงบางส่วน  สัปดาห์หน้าจะมีการพิจารณาเปิดศูนย์ One Stop Service เพิ่มเติมอีกขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับ  ขอให้มีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์ครับ ขอให้มีความสุขและปลอดภัยในการเดินทาง ขอบพระคุณครับ สวัสดีครับ

 

view