สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สรุปคำชี้แจงการปฏิบัติงานของ หน.คสข. เมื่อ 27 มิ.ย. 57 (ครั้งที่ 5)

สรุปคำชี้แจงการปฏิบัติงานของ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๒๐.๓๐ น. (ครั้งที่ ๕)

-------------------------- 

                   ความมั่นคง

                   ๑. เรื่องการจับกุมอาวุธสงคราม มีการจับกุมทุกสัปดาห์ และต่อไปก็จะสรุปในรอบเดือน

                   ๒. ส่วนเรื่องการพนัน วันนี้ได้สั่งการแล้ว สิ่งใดก็ตามที่หลุดจากการดำเนินการทางคดีแล้ว จะต้องนำไปทำลาย เหมือนกับยาเสพติด เช่น ตู้สล็อต ตู้ม้า ประมาณ ๑,๐๐๐ ตู้ และอุปกรณ์การพนัน       เป็นจำนวนมาก

                   ๓. การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

                       ๓.๑ จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) วันนี้ใช้พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดนำร่อง พร้อมเปิดดำเนินการตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

                       ๓.๒ จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานแบบเบ็ด เสร็จ สำหรับป้องกันการลักลอบเข้ามาทำงาน โดยเฉพาะแรงงานในอุตสาหกรรมประมงใน ๒๒ จังหวัดที่มีอาณาเขตพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล พร้อมเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป สำหรับจังหวัดอื่นที่เหลือ จะเริ่มดำเนินการให้ได้ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ รูปแบบการดำเนินการ คือจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ใช้แนวทางของจังหวัดสมุทรสาครเป็นแนวปฏิบัติ

                   ๔. เศรษฐกิจ แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ในปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘ คสช. 

ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ไปพิจาณาจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผลผลิตทางการเกษตร เพื่อจะเชื่อมต่อการดำเนินงาน ของทุกหน่วยงาน ให้มีการบูรณาการ มีการติดตามกำกับดูแลทุกมาตรการให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์

                   ๕. สังคมและสิ่งแวดล้อม คสช. ได้สั่งการให้กระทรวงและส่วนราชการจัดเตรียมช่องทางพิเศษ เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่าง ๆ จากพี่น้องประชาชนทุกคน และ คสช. จะคอยติดตาม รับฟังประเด็นปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำไปพิจารณาแก้ไข บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว

                   ๖. เรื่องอื่น ๆ

                       ๖.๑ ด้านพลังงาน ไฟฟ้า ประปา ภาษี ระบบขนส่งมวลชน สาธารณูปโภคต่าง ๆ ใช้มาตรการเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนชั่วคราวไปก่อน สำหรับการปฏิรูปพลังงานทั้งระบบ ซึ่งมีความสลับซับซ้อน ต้องดำเนินการในระยะที่สอง

                       ๖.๒ การบริหารจัดการงบประมาณขององค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น (อปท.) บางพื้นที่ยังไม่สามารถเลือกตั้งได้ในช่วงเวลานี้ ทาง คสช. ได้สั่งการให้มีการจัดผู้รักษาการ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อขับเคลื่อนงบประมาณที่ยังค้างอยู่ในปี ๒๕๕๗ และเตรียมการจัดทำงบประมาณปี ๒๕๕๘ เพื่อให้การใช้จ่ายเหล่านั้นสอดคล้องกับการปฏิบัติของส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ในลักษณะสอดคล้องเกื้อกูลกันในกลุ่มงานเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

                       ๖.๓ เรื่องการบริหารงานของคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำลังปรับปรุงบทบาทและหน้าที่ ตลอดจนวิธีการหารายได้ การใช้จ่ายงบประมาณ การส่งคืนคลัง กำลังเร่งดำเนินการ

                       ๖.๔ การปฏิบัติต่อผู้เห็นต่าง หรือการชุมนุมอื่น คสช. พยายามที่จะใช้มาตรการที่ละมุนละม่อม ได้ให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ ๑ เชิญมาพูดคุยกันซึ่งต่างคนต่างเข้าใจในเหตุผล ในปัญหา ความเข้าใจในแต่ละฝ่าย ต้องการให้มีการบังคับการใช้กฎหมายอย่างรุนแรง

                       ๖.๕ การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติทางบก ทางทะเลอย่างยั่งยืน ให้ กอ.รมน. ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน ทั้งระยะสั้น ระยะยาวต่อเนื่อง โดยใช้ทั้งนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประกอบกันด้วย มุ่งเน้นไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเด็ดขาด เพื่อเพิ่มเติมผืนป่าให้ได้โดยเร็ว ทั้งป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนและป่าชุมชน 

view