สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สรุปคำชี้แจงการปฏิบัติงานของ หน.คสข. เมื่อ 20 มิ.ย. 57 (ครั้งที่ 4)

สรุปคำชี้แจงการปฏิบัติงานของ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๒๐.๒๐ น. (ครั้งที่ ๔)

-------------------------- 

                   ๑. การแก้ไขปัญหาสำคัญต่าง ๆ ของชาติ อาทิ ปัญหาปากท้อง/ค่าครองชีพ ปัญหาการกวาดล้างจับกุมอาวุธสงคราม กลุ่มผู้มีอิทธิพล การพนัน อาชญากรรม/การกระทำผิดกฎหมาย และที่สำคัญที่สุดคือ   การแก้ปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติ ซึ่งมีมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้ คสช.ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก     พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในการช่วยกันดำเนินการให้เกิดบรรยากาศแห่งความสมานฉันท์ โดยผ่านกิจกรรมคืนความสุขสู่ประชาชนของ คสช.ในรูปแบบต่าง ๆ ในทุกพื้น เพื่อนำพาประเทศไปสู่การปฏิรูปประชาธิปไตยที่ยั่งยืนต่อไป

                   ๒. สำหรับในห้วงสัปดาห์ ที่ผ่านมา คสช. ได้เน้นย้ำมาตรการต่าง ๆ ในการดำเนินงานในทุก ๆ เรื่องของรัฐ จะต้องมี การสื่อสารกับประชาชนให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง ต้องสร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชน โดยการรับฟังเสียงของประชาชน

                   ๓. คสช. จะดำเนินการจัดระเบียบแรงงานเร่งด่วนปัจจุบันคือ ระยะที่ ๑ มุ่งเน้นการกำจัดกลุ่มอิทธิพลที่ลักลอบนำพาแรงงานเถื่อนรีดไถเรียกเก็บค่า คุ้มครองเรียกเก็บค่าใช้จ่าย เป็นการผ่อนผันให้แรงงานทั้งในและนอกระบบได้ทำงานไปพลางก่อน เพื่อปิดช่องว่างไม่ให้กลุ่มผู้มีอิทธิพลและนายทุนแสวงประโยชน์ ต่าง ๆ จากผู้ใช้แรงงาน ในระยะที่ ๒ จะดำเนินการจัดระเบียบควบคุมแรงงานทั้งระบบให้ถูกต้อง ทั้งแรงงานประเภทเช้าไปเย็นกลับตามแนวชายแดน แรงงานตามฤดูกาลในภาคการเกษตร และแรงงานประจำปี ซึ่งมีการขึ้นทะเบียนแรงงานอยู่ในปัจจุบันนั้น จะต้องจัดเตรียมพื้นที่หรือโซนนิ่ง เพื่อให้แรงงงานได้มีพื้นที่พักอาศัยที่เป็นระเบียบสะอาดเรียบร้อยสวยงาม มีการกำกับดูแลไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

                   ๔. ในเรื่องการแก้ไข ปัญหาชายแดนภาคใต้ คสช. ให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างที่สุด ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีการบูรณาการ ทั้งในเรื่องของแผนงานโครงการงบประมาณและในส่วนของการปฏิบัติ เพื่อให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการแก้ไขปัญหาภาคใต้นั้น มิใช่การมุ่งเน้นแต่การใช้กำลังเพียงอย่างเดียวจะต้องใช้การปฏิบัติการทาง ทหารควบคู่ไปกับงานด้านการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อร่วมกับราชการอื่นให้เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้นและเป็นไปตามความต้อง การของประชาชนอย่างแท้จริง

                   ๕. ด้านเศรษฐกิจ งานสำคัญของ คสช. ในการบริหารราชการแผ่นดินและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มุ่งหวังเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน มุ่งเน้นผลประโยชน์ไปที่ประชาชนทุกภาคส่วน ทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

                   ๖. ในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม คสช. มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยเป็นอันดับแรก ซึ่งมีความเดือดร้อนในเรื่องปากท้อง การเอารัดเอาเปรียบของผู้มีรายได้น้อยเหล่านี้ อาทิ     การประกอบการรับจ้าง มอเตอร์ไซค์รับจ้าง แท็กซี่ ลูกจ้างรายวัน รายสัปดาห์ ถูกเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มนายทุนและผู้มีอิทธิพล โดยอาศัยช่องว่างการกระทำผิดกฎหมายหรือการให้บริการนอกระบบ เรียกเก็บค่าคุ้มครองต่าง ๆ

 

view