สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สรุปคำชี้แจงการปฏิบัติงานของ หน.คสข. เมื่อ 13 มิ.ย. 57 (ครั้งที่ 3)

สรุปคำชี้แจงการปฏิบัติงานของ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๒๐.๔๐ น. (ครั้งที่ ๓)

-------------------------- 

                   ๑. งานด้านความมั่นคง ในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยในประเทศตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมา มีการประกาศกฎอัยการศึก เราได้มีการจับกุมอาวุธปืนสงคราม จำนวน ๘๘ กระบอก ปืนเถื่อน ทั้งปืนพก ปืนลูกซอง ปืนผลิตเอง จำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๖๘ กระบอก กระสุน ๗,๐๐๐  กว่านัด ลูกระเบิด วัตถุระเบิด ๓๐๐ กว่าลูก และการจับกุมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนั้น จะยังคงเร่งดำเนินการต่อไป

                   ๒. การประกาศยกเลิกกฎอัยการศึก บางมาตราโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องของการห้ามออกนอกเคหะสถาน เราได้มีการประกาศไปแล้ว ทั้งหมดมีการยกเลิกไป ๔ ครั้ง แล้วประกาศ โดยฉบับประกาศของ คสช. ทั้งหมดมีฉบับที่ ๕๒, ๕๔, ๕๖, และ ๖๐ รวมทั้งสิ้น ๓๐ พื้นที่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศ    ที่เป็นการท่องเที่ยวผ่อนคลาย บรรเทาผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชน

                   ๓. ความคืบหน้าผลของการสร้างความเข้าใจให้กับบุคคลที่มีความเห็นต่างหรือขัดแย้งกันในสังคมที่ผ่านมาในอดีต การเรียกบุคคลมารายงานตัว ได้รับความร่วมมือจากบุคคลเหล่านั้นเป็นอย่างดียิ่ง และพร้อมที่จะร่วมสนับสนุนงานรักษาความสงบเรียบร้อย การปรองดองสมานฉันท์เป็นอย่างดี

                   ๔. สถานการณ์ด้านต่างประเทศ ปัจจุบันมิตรประเทศต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเรามาโดยตลอดก็เริ่มมีท่าทีที่ดีขึ้น เข้าใจถึงสถานการณ์ในประเทศไทยมากขึ้น

                   ๕. ด้านเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยา เราเน้นเรื่องความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้     การตรวจสอบนั้น จะตรวจสอบโครงการทั้งที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่ได้อนุมัติดำเนินการไปแล้ว

                   ๖. เรื่องของแนวทางการบริหารจัดการน้ำของประเทศ คือต้องตอบคำถามได้ว่า ๑๐ ปีนี้     เราจะแก้ปัญหาน้ำได้อย่างไร ทุก ๕ ปีจะเกิดอะไรขึ้น และจากนั้นจะย้อนกลับมาว่าแต่ละปีเราจะทำอะไร 

                   ๗. การบรรเทาความเดือดร้อนจากค่าครองชีพของประชาชน อันนี้เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก ทุกส่วนช่วยกันแก้ปัญหาการผูกขาด การเอาเปรียบจากนายทุน การลดต้นทุนภาคขนส่ง     การส่งเสริมการตลาด

                   ๘. เรื่องของนมโรงเรียน ที่มีปัญหาเน้นย้ำให้มีคุณภาพ มีความความโปร่งใส เพื่อให้นักเรียนทั้งประเทศได้รับประทานอย่างทั่วถึง

                   ๙. เรื่องของการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว มีแรงงานต่างด้าวจำนวนประมาณ ๙๐,๐๐๐ คน ที่ยังไม่ได้อยู่ในการควบคุมอย่างชัดเจน จำเป็นต้องตั้งศูนย์พิสูจน์สัญชาติให้ได้โดยเร็ว

                   ๑๐. เรื่องการกำหนดแนวทางเปิดพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ที่มุ่งเน้นคือไม่ใช่เฉพาะช่องทางเข้าออกเท่านั้น เราเน้นไปสู่ชนบทด้วย ในเรื่องของการทำอย่างไรจะไม่มีคนเข้ามาในพื้นที่ตอนใน ไม่มีการทำผิดกฎหมาย อาชญากรรม ยาเสพติดนั้น ถ้าเรากันคนเหล่านี้ไว้ได้ตามแนวชายแดน ให้เขาสามารถที่จะมีรายได้ของเขาแบบเช้าไปเย็นกลับจะลดปัญหาลงไปได้มาก

                  

 

                   ๑๑. ปัญหา โครงสร้างพลังงาน

                         ๑๑.๑ ในเรื่องของพลังงานทดแทน จะใช้จากแก๊ส จากไฟฟ้า จากน้ำมัน อย่างเดียว    คงต้องสร้างเสริมพลังงานทดแทน และใช้ผลผลิตภายในประเทศ เพื่อลดภาระการนำเข้าของพลังงานเดิม รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรปิโตรเลียมที่มีอยู่จำกัด

                         ๑๑.๒ ในเรื่องกองทุนน้ำมันเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทุกคนให้ความสนใจ จะต้องพิจารณาข้อมูล กำกับการดำเนินงานทั้งหมดให้เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคโดยเฉพาะอย่าง ยิ่งผู้ที่มีรายได้น้อย ส่วนของการขับเคลื่อนอื่น ๆ นั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องพลังงานนั้น เราต้องคำนึงถึงความมั่นคงด้วย         ต้องคำนึงถึงว่าประเทศเรานั้นต้องการพลังงานเท่าไหร่ ที่จะอยู่ได้ด้วยตนเอง เราก็ต้องส่งเสริมความเข้มแข็งโดยการสร้างพลังงานทดแทนให้ได้โดยเร็ว

                   ๑๒. ในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุน คสช. ได้ออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนชื่อว่า BOI เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ โดยเร็ว ความเชื่อมั่น มีความไว้วางใจกับนักลงทุนจะมีผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

                   ๑๓. การดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ นั้น ปัญหาปากท้องเป็นเรื่องเร่งด่วนที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ที่ผ่านมาได้ชะลอการปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้มภาคครัวเรือนโดยราคาจากเดิมต้อง ปรับขึ้น

                   ๑๔. การปรับย้ายข้าราชการ จะทำให้เท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดบรรยากาศภายในองค์กรของท่านให้เอื้อต่อการขับเคลื่อน งานและแก้ปัญหาสำคัญเร่งด่วน การปรับย้ายตามวาระที่จะทำในเดือนตุลาคม และเดือนเมษายน

                   ๑๕. เรื่องระบบการศึกษา ที่จะทำการปรับปรุงทั้งระบบ มุ่งส่งเสริมเรื่องประวัติศาสตร์      ของชาติไทย ความมีวินัย มีคุณธรรม ศีลธรรม ให้คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ รู้จักหน้าที่ของตน รู้จักทั้งสิทธิและหน้าที่ การบริหารจัดการศึกษามุ่งเน้นไปที่ตัวบุคคล

                   ๑๖. ระบบพลังงาน มีการปฏิรูปโครงสร้างทั้งหมด

                   ๑๗. เรื่องการปรับปรุงระบบบริหารราชการและ แก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นทั้งระบบ    ระยะที่หนึ่งไม่ได้นำอะไรมาเป็นข้อสรุป เพียงแต่นำข้อสรุปกันในระยะที่สองคือ หลังจากที่มีรัฐบาลแล้ว ก็คือเดือนกันยายน คงจะไปปฏิรูปกันตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไป

 

view