สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สรุปคำชี้แจงการปฏิบัติงานของ หน.คสข. เมื่อ 6 มิ.ย. 57 (ครั้งที่ 2)

สรุปคำชี้แจงการปฏิบัติงานของ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๒๐.๔๐ น. (ครั้งที่ ๒)

-------------------------- 

                   การตั้งศูนย์การปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฎิรูป วัตถุประสงค์หลัก คือ ต้องการให้ทุกคนหันหน้ามาพูดคุยกัน ทหารจะทำหน้าที่เป็น ผู้อำนวยความสะดวกและเป็นผู้สังเกตการณ์ เป็นผู้ให้ข้อมูล โดยเอาข้อมูลจากทุกส่วน ทุกฝ่าย

                   ด้านความมั่นคง การเป็นประชาคมอาเซียน  อาเซียนคือทุกประเทศที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนด้วยกันทั้งหมด มี ๓ เสาหลัก สำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเรากำลังจะก้าวเข้าไปในปลายปี ๒๕๕๘ ที่ใกล้จะถึงนี้ ต้องเตรียมการทั้งหมด

                   วันนี้เรามีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน การจัดทำโครงการป่าอาเซียนเริ่มต้นจากแนวชายแดนไปก่อน จะเริ่มโดยทันที วันนี้เริ่มต้นไปในหลายพื้นที่ไปแล้ว โดยทหารเป็นผู้ดำเนินการมาล่วงหน้าให้แล้ว    การจัดตั้งโรงงานชายแดน การควบคุมแรงงานทั้ง ๓ ส่วนได้แก่ แรงงานประจำวันเช้าไปเย็นกลับ แรงงานตามห้วงฤดูกาล แรงงานรายปีเหล่านี้ต้องได้รับการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยทันที

                   โรงงานชายแดนนั้นมี ความจำเป็น เพราะไม่อย่างนั้นถ้าไม่มีโรงงานชายแดน ไม่มีการสร้างงานในพื้นที่ชนบท คนจะเข้ามาในกรุงเทพฯ จะแออัด และมีการกระทำความผิดกฎหมายมากขึ้น ยาเสพติด แรงงานต่างด้าว หรือการลักขโมยในพื้นที่เมืองใหญ่ ๆ จะเกิดขึ้น เป็นปัญหาด้านความมั่นคงในระยะสั้น     และระยะยาว

                   งานด้านความมั่นคงอยากให้ทุกคนคิดว่าถ้างานด้านความมั่นคงแล้วต้องเป็นเรื่องของทหาร ตำรวจ หรือราชการเท่านั้น ทุกคนมีส่วนร่วมในงานด้านความมั่นคง

                   - เรื่องน้ำ เรื่องสาธารณูปโภค

                   - โครงการริเริ่มใหม่

                   - เรื่องการรับผลประโยชน์ทุจริตเอื้อประโยชน์

                   - ในส่วนของกระบวนการยุติธรรมนั้น

                   - ในด้านสังคมจิตวิทยา การปลูกจิตสำนึก การศึกษา สาธารณสุข การเข้าถึงการบริการ

                   - เรื่องวัฒนธรรมความเป็นคนไทย

                   - เรื่องศาสนาเหมือนกัน

                   - การพัฒนาครูระบบการศึกษา

                   - เรื่องกฎหมาย

                   - เรื่องข้าว

                   - สิ่งที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนคือ เรื่องอิทธิพล การพนัน ตู้ม้า อะไรต่าง ๆ เหล่านี้ การพนันฟุตบอล 

view