สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สรุปคำชี้แจงการปฏิบัติงานของ หน.คสช. เมื่อ 30 พ.ค. 57 (ครั้งที่ 1)

สรุปคำชี้แจงการปฏิบัติงานของ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐  พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๒๑.๐๐ น.( ครั้งที่ ๑ )

-------------------------- 

                   งานของ คสช. มีขอบเขตที่สำคัญอยู่ ๒ ประการหลัก ๆ คือ

                   ๑. งานส่วนที่ ๑ งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยทั่วราชอาณาจักร การประกาศใช้       กฎอัยการศึก เป็นความจำเป็น ซึ่งเป็นกฎหมายความมั่นคงสูงสุด ที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่สามารถหยุด        ความรุนแรงได้ทันที โดยที่ผ่านมากฎหมายปกติปัจจุบันไม่สามารถยุติความขัดแย้ง ความรุนแรงได้เลย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกหมู่เหล่า อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะพยายาม   ใช้อำนาจเท่าที่จำเป็นโดยให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด ระมัดระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชน เมื่อสถานการณ์กลับไปสู่สภาวะปกติ จะได้กลับไปใช้กฎหมายปกติโดยเร็วที่สุด การประกาศห้ามบุคคลออกนอก เคหะสถาน หรือเคอร์ฟิวนั้น มีความมุ่งหมายเพื่อให้ คสช. สามารถจัดระเบียบและดูแลความสงบเรียบร้อย ให้เข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว

๒. งานส่วนที่ ๒ การขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน ให้ได้โดยเร็วที่สุด

                       ๒.๑ หลักการสำคัญของ คสช. ในการบริหารราชการในสถานการณ์ไม่ปกติในปัจจุบัน    คือ การใช้ระเบียบบริหารงานปกติของทุกส่วนราชการให้มากที่สุด เว้นในเรื่องที่เป็นปัญหาติดค้าง หรือปัญหาเร่งด่วน

                       ๒.๒ ในส่วนของด้านพลังงาน อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะมีมาตรการดูแลปรับปรุงได้อย่างไรบ้าง แต่ทุกอย่างต้องอยู่ในกติกา วินัยการเงินการคลัง กฎเกณฑ์ กติกาของตลาดหลักทรัพย์

                       ๒.๓ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ (บอร์ด) มีความจำเป็นจะต้องปรับให้อยู่ในระเบียบ มีมาตรฐาน มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มาบริหารงานให้มีความโปร่งใส มีการตรวจสอบและมีการกำกับดูแลกิจการ

                   ๓. Road Map ของ คสช.

                       ๓.๑ ระยะที่ ๑ ดำเนินการในเรื่องการปรองดองสมานฉันท์ ให้เร็วที่สุด ในกรอบเวลา       ๒ – ๓ เดือน เริ่มจัดตั้งศูนย์การปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปทั้งในส่วนกลาง และ ในระดับพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปในระยะที่ ๒ ทั้งนี้ ทุกพื้นที่ต้องเริ่มจากครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด คสช. ได้มอบหมายให้ กอ.รมน. ดำเนินการ

                       ๓.๒ ระยะที่ ๒ การใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว จะมีการจัดตั้งสภานิติบัญญัติ สรรหา นายกรัฐมนตรี ตั้งคณะรัฐมนตรี เพื่อบริหารราชการ ร่าง/จัดทำรัฐธรรมนูญ พร้อมกับการตั้งสภาปฏิรูปเพื่อปฏิรูปแก้ไขในทุกเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องการ และเป็นที่ยอมรับ โดยน่าจะใช้เวลาประมาณ ๑ ปี

                       ๓.๓ ระยะที่ ๓ การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ กฎหมายทันสมัยใน   ทุกด้าน รวมทั้งกฎระเบียบ กติกาต่าง ๆ ได้รับการแก้ไข เพื่อให้ได้คนดี สุจริต มีคุณธรรม มาปกครองบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล

view